عکس و طرحی از نمونه کار دلخواه خود ارائه بدهید و مشابه آن را تحویل بگیرید