مبلغ توافق شده را پرداخت نمایید

[pardakht_delkhah]