پایان کار ساختمانی

پایان کار ساختمانی

مراحل اخذ پایان کار برای پرونده های دارای خلاف

۱)‌ تشکیل پرونده
۲) اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف
۳) انجام استعلامات احتمالی
۴) بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف
۵) ارسال پرونده به قسمت بررسی خلاف
۶) در صورت عدم تایید خلاف گزارش شده توسط مامور بازدید پرونده به جریان عادی موارد بدون خلاف باز میگردد.
۷) در صورت تایید خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهی متقاضی رسیده و پرونده به قسمت طرح تفصیلی و بروکف ارسال می گردد.
۸) پس از تایید خلاف نوع کمیسیون رسیدگی کننده تعیین می گردد.
۹) ارسال به کمیسیون مربوطه (داخلی ماده صد)
کمیسیون داخلی اخذ رای کمیسیون داخلی (ادامه بند ۹)
۱۰) اخذ رای بدون کمیسیون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضی
عدم اعتراض مالک و اجرای رای(ادامه بند ۹)
اعتراض مالک و یا ذینفعان قانونی ملک ویا شهرداری به رای صادره بدوی
بررسی و ارسال مجدد پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰
۱۱) صدور رای قطعی
۱۲) ابلاغ قانونی رای به متقاضی و ذینفعان احتمالی
۱۳) اجرای رای (ادامه بند ۹)
۱۴) اعلام جرایم و عوارض
۱۵) پرداخت عوارض توسط متقاضی
۱۶) بازدید نهایی و تایید اجرای طرح
۱۷) اعلام وصول تهیه پیش نویس پایان ساختمان و یا گواهی عدم خلاف
۱۸) تایید مسئولین مربوطه (رئیس طرح تفصیلی و بروکف ـ رئیس نظارت فنی ـ معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه)
۱۹) صدور پایان یا گواهی مورد درخواست

قیمت آپارتمان